Kepentingan integriti individu

Kepentingan integriti individu

Individu kepentingan integriti

@Kepentingan integriti individu

Kenapa integriti itu begitu penting sekali sehingga adanya pepatah seperti di atas? Kita sering mendengar di pelbagai peringkat menyebut perkataan integriti. Dari borak kosong di kedai kopi sehinggalah ke perbahasan Parlimen oleh ahli-ahli politik, semuanya berbicara berkenaan integriti. Adakah kita sendiri faham akan makna atau maksud yang terkandung di dalam perkataan integriti tersebut?. Sementara kamus dwibahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1985 pula mendefinisikan integriti sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan.

Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai, boleh pegang cakapnya dan lain-lain. Dalam...

Get updated Kepentingan integriti individu

Integriti secara umumnya bermaksud kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan kualiti ini berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi Yusof, 2010.

Di peringkat individu, integriti ialah keselarasan di antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan; keselarasan di antara kepentingan integriti individu dengan prinsip moral, etika dan undang-undang; serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan kepentingan umum.

Integriti juga bermaksud keihklasan, ketelusan, amanah, benar dan berpegang kepada prinsip. Integriti yang diamalkan oleh seseorang individu akan melahirkan insan yang jujur, beretika serta memiliki nilai-nilai keagamaan dan kepentingan integriti individu yang kukuh. Selain itu, integriti juga...

Added tags related to Kepentingan integriti individu

  • Membudayakan Integriti dalam Kehidupan
  • Konsep Dan Kepentingan Integriti
  • Kepentingan Integriti Dalam Kalangan Pelajar [14302gjwev4j]
  • Kepentingan Integriti Kepada Individu : Integriti
  • Individu, Kepimpinan dan Budaya: Tiga faktor yang menjejaskan perlaksanaan Integriti.