Surah al qadr ayat 1-5

Surah al qadr ayat 1-5

Ayat surah al 1-5 qadr

@Surah al qadr ayat 1-5

Namanya diambil bersempena dengan ayat pertama pada surah ini yang membawa maksud KEMULIAAN. Al Quran diturunkan pada malam Al-Qadar yang mana ianya merupakan malam kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan.

Para malaikat termasuk malaikat Jibrail akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan membawa rahmat. Inna anzalnaahu fil laylatil qadr. Wamaa adraaka maa lay-latur qadr. Laylatur qadri khayrun min alfi syahr.

Tanazzalul malaa-ikatu war-ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin. Salaamun hiya hattaa mathla-il fajri.

Baca: Maksud Surah Al Qadar — Terjemahan dalam Bahasa Melayu Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran ini pada Malam Lailatul-Qadar, Dan apa jalannya engkau dapat...

Get updated Surah al qadr ayat 1-5

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu surah al qadr ayat 1-5 baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Lalu lelaki itu berkata, "Engkau telah mencoreng muka kaum mukmin," atau, "Hai orang yang mencoreng muka kaum mukmin.

Dan mengenai perkataan penilaian Imam Turmuzi yang menyebutkan bahwa Yusuf ibnu Sa'd seorang yang tidak dikenal, masih perlu diteliti.

Karena sesungguhnya telah meriwayatkan darinya sejumiah ulama yang antara lain ialah Hammad ibnu Salamah,...

Added tags related to Surah al qadr ayat 1-5

  • Surat Al Qadr Ayat 1
  • Al
  • Surat Al
  • Surah Al Qadr Ayat 1
  • Surah 97. Al
  • Surah Al Qadar Rumi Ayat 1
  • Tafsir Surat Al
  • Surah al